(Gởi Nàng Phố Hội)


Ông(1) ở Sơn Tây tôi Thừa Thiên


Ông hơn tôi gần hai thập niên


Tháng hai tám tám tôi ra trại


Tháng mười cùng năm Ông quy tiên Nhờ Nàng tôi đọc biết đời Ông


Một đời nghèo vẫn tỉnh như không


Qua Ông tôi cảm Nàng cao quý


Nàng hiệp cùng Ông một tấc lòng


Nàng phảng phất giai nhân Vườn Ổi


Tuổi hai mươi yêu người lính hào hoa


Như Ông tôi bỏ Nàng Phố Hội


Ba mươi năm tình ấy chưa nhòa


Ông tôi âm dương cách biệt


Bình sinh không cùng chung màu cờ


Thơ đâu cần trích ngang lý lịch


Tôi kính dâng Ông nén hương thơ…


Sài Gòn 89


[1] Ông: nhà thơ Quang Dũng