CÁM ƠN NỤ HỒNG
(Diệu Tân gửi đến các bạn PCT 5460)


Ta khô cằn trong nỗi buồn thế kỹ 
Nước không về đổ lệ tắm trần gian 
Ngày nắng hạn mưa mặt trời nổi lửa 
Nhược tiểu  buồn cung bậc cũng dở dang

 


 
Cám ơn đời cho ta còn hạnh ngộ  
Nhìn lại nhau mang di tích xót xa  
Giòng hệ lụy ghi vào trang sắc  giới  
Mắt môi người chìm đắm  cả hồn ta 
 
Nụ hồng nhỏ không nở tròn trăng độ  
Người phôi pha  bạc hạnh  cuối trời xa 
Trái tim  ngủ không âm vang tần số  
Giọt lệ này xóa hết  những cang qua 
 
Ngày còn đó lênh đênh trời Bát Nhã 
Cây Vô ưu gieo sẵn đất tâm lành  
Ngoảnh mặt lại  cấu trần dài thăm thẳm 
Nghiệp quả còn xin giữ lại cho ta   
 
Trịnh Diệu Tân