Cảm tác của người con bên giường bệnh của bà mẹ già trăm lẻ một tuổi ( Lục Phan ):

Cảnh Giới Nào Mẹ Vẫn Vô Cùng

Lưng Mẹ oằn trăm linh một tuổi,
Bước chập chờn nẻo cuối chiều hôm
Nghiệp duyên bước mẹ bồn chồn

Vấn vương máu thịt dập dồn tình thâmVẫn biết đời mênh mông bể khổ
Lẽ tử sinh muôn thuở lẽ thường
Mà sao cuối nẻo yêu thương
Lòng con như thể đoạn trường mẹ ơi!

Xin chư Phật khắp trời con khấn
Cảnh giới nào Mẹ vẫn vô cùng
Mẹ nay tôn Phật tại đường
Phật sau bóng Mẹ mười phương con về…

Đà Nẵng, mồng 9 Tết Tân Mão
võ ý