20150716_200300
20150717_112123
20150717_122837
20150717_140129
20150717_140140
20150718_232618
20150719_020048
20150719_112118
20150723_200820
IMG_0751
IMG_0752
IMG_0769
IMG_0773
IMG_0774
IMG_0777
IMG_0791
IMG_0793
IMG_0794
IMG_0795
IMG_0900
IMG_0923
IMG_0960
IMG_0994
IMG_1013
IMG_1098
IMG_1099
IMG_1100
IMG_1101
IMG_1102
IMG_1103
IMG_1104
IMG_1106
IMG_1122
IMG_1125
IMG_1220
IMG_1251
IMG_1253
IMG_1254
01/38 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc