IMG_0889
IMG_0890
IMG_0898
IMG_0899
IMG_0902
IMG_0907
IMG_0910
IMG_0915
IMG_0916
IMG_0920
IMG_0928
IMG_0938
IMG_0939
IMG_0941
IMG_0949
IMG_0951
IMG_1556
IMG_1557
IMG_1636
IMG_1638
IMG_1644
IMG_2141
IMG_2145
IMG_2148
IMG_2150
IMG_2153
IMG_2155
IMG_2160
IMG_2171
IMG_2174
IMG_2175
IMG_2177
01/32 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc