IMG_4666
IMG_4667
IMG_4668
IMG_4669
IMG_4670
IMG_4671
IMG_4672
IMG_4674
IMG_4675
IMG_4676
IMG_4677
IMG_4678
IMG_4679
IMG_4680
IMG_4683
IMG_4684
IMG_4686
IMG_4687
IMG_4691
IMG_4696
IMG_4699
IMG_4700
IMG_4702
IMG_4704
IMG_4705
IMG_4707
IMG_4709
IMG_4710
IMG_4711
IMG_4712
IMG_4713
IMG_4716
IMG_4718
IMG_4719
IMG_4721
IMG_4723
IMG_4725
IMG_4727
IMG_4729
IMG_4731
IMG_4732
IMG_4734
IMG_4736
IMG_4737
IMG_4738
IMG_4739
IMG_4740
IMG_4741
IMG_4743
IMG_4745
IMG_4747
IMG_4748
IMG_4749
IMG_4750
IMG_4751
01/55 
start stop bwd fwdSlideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc