20150803_115114
20150803_115116
20150803_115123
20150803_123422
20150803_123426
20150803_123722
IMG_1049
IMG_1050
IMG_1051
IMG_1052
IMG_1053
IMG_1054
IMG_1055
IMG_1056
IMG_1057
IMG_1062
IMG_1063
IMG_1064
IMG_1065
IMG_1066
IMG_1066 (1)
IMG_1067
IMG_1067 (1)
IMG_1068
IMG_1068 (1)
IMG_1069
IMG_1069 (1)
IMG_1070
IMG_1070 (1)
IMG_1071
IMG_1071 (1)
IMG_1072
IMG_1072 (1)
IMG_1073
IMG_1073 (1)
01/35 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc