20150221_145225
20150221_145227
20150221_145237
20150221_145250
20150221_145257
20150221_145259
20150221_145302
20150221_145311
20150221_145411
20150221_145420
20150221_145423
20150221_145505
20150221_145512
20150221_145546
20150221_145622
20150221_145625
20150221_145636
20150221_145639
20150221_145641
01/19 
start stop bwd fwd


Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc