Ngôi nhà của Nguyên&Trâm đang xây ở thành phố Brookfield-Wisconsin, nhìn từ Satellite:

Một số hàng xóm phía trước:

Một số hàng xóm phía sau:

Nhìn toàn vùng Circle:

Nhìn rộng ra hàng láng giềng:

Nhà đang xây, nhìn phía trước: