Sau 6 tuần rong chơi ở Cali trở về, “Cây Trơi Cho” đã cao hơn 10 feet ( hơn 3 mét ). Rất tiếc cây bị gió thổi trốc gốc khi còn non nên không lấy được giống.


Cây dền cao hơn 3 mét

So sánh với cây cùng lứa bên cạnh, chỉ cao độ một mét thôi.