Bản tin Aug 14 2011: Family Vacation
Trong tháng 8 nầy, gia đình Lục Phan thăm Nam Cali:
- Vợ chồng Lục Phan sẽ đến Saigon nhỏ ngày 15 tháng 8, ở lại 6 tuần và trở lại Illinois ngày 26 tháng 9.
- Vợ chồng Châu khãi 2 con Linh, Vinh, và cô Na sẽ xuống Cali ngày 17, ở lại một tuần và trở lại Illinois ngày 24 tháng 8.
- Trâm và 3 con Quỳnh, Minh, và Hương xuống ngày 17, ở lại 10 ngày, và về lại Wisconsin ngày 27 tháng 8.
- Nguyên xuống Cali ngày 19 và về ngày 27 tháng 8.