Bản Tin June 9 2011
Bác Anh và Bác My thăm Chicago
Chuyến bay AA # 1754 đã đưa Bác Anh và Bác My từ Dallas lên thăm Chicago 10 ngày. Máy bay đáp xuống phi trường Milwaukee, Wisconsin lúc 10:34PM ngày 7 tháng 6 năm 2011. Lục Phan