_DSC8386
_DSC8387
_DSC8388
_DSC8389
_DSC8390
_DSC8391
_DSC8392
_DSC8393
_DSC8394
_DSC8395
_DSC8396
_DSC8397
_DSC8398
_DSC8399
_DSC8400
_DSC8401
_DSC8402
_DSC8403
_DSC8404
_DSC8405
_DSC8406
_DSC8407
_DSC8408
_DSC8409
_DSC8410
_DSC8411
_DSC8412
_DSC8413
_DSC8414
_DSC8415
_DSC8416
_DSC8417
_DSC8418
_DSC8419
_DSC8420
_DSC8421
_DSC8422
_DSC8423
_DSC8424
_DSC8425
_DSC8426
_DSC8427
_DSC8428
_DSC8429
_DSC8430
_DSC8431
_DSC8432
_DSC8433
_DSC8434
_DSC8435
_DSC8496
_DSC8497
_DSC8498
_DSC8499
_DSC8500
_DSC8501
_DSC8502
01/57 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc