IMG_4969
IMG_4978
IMG_4981
IMG_4987
IMG_4989
IMG_4995
IMG_4996
IMG_5012
IMG_5035
IMG_5037
IMG_5077
IMG_5080
IMG_5081
IMG_5087
IMG_5088
IMG_5089
IMG_5092
IMG_5096
IMG_5103
IMG_5105
IMG_5111
IMG_5112
IMG_5115
IMG_5119
IMG_5121
IMG_5125
IMG_5129
IMG_5183
IMG_5188
IMG_5190
IMG_5195
IMG_5202
IMG_5209
IMG_5213
IMG_5216
IMG_5217
IMG_5218
IMG_5223
IMG_5241
IMG_5242
01/40 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc