IMG_1477
IMG_1478
IMG_1479
IMG_1480
IMG_1481
IMG_1482
IMG_1484
IMG_1485
IMG_1486
IMG_1487
IMG_1492
IMG_1499
IMG_1501
IMG_1502
IMG_1503
IMG_1504
IMG_1505
IMG_1506
IMG_1508
IMG_1509
IMG_1510
IMG_1511
IMG_1512
IMG_1513
IMG_1514
IMG_1515
IMG_1516
IMG_1517
IMG_1518
IMG_1519
IMG_1520
IMG_1522
IMG_1540
IMG_1541
IMG_2424
IMG_2428
IMG_2430
IMG_2433
IMG_2434
IMG_2437
IMG_2441
IMG_2445
IMG_2447
IMG_2449
IMG_2450
IMG_2452
IMG_2455
01/47 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc