IMG_2084
IMG_2099
IMG_2125
IMG_2135
IMG_2149
IMG_2162
IMG_2168
IMG_2180
IMG_2181
IMG_2182
IMG_2183
IMG_2184
IMG_2189
IMG_2203
IMG_2213
IMG_2229
IMG_2271
IMG_2272
IMG_2277
IMG_2278
IMG_2291
IMG_2293
IMG_2294
IMG_2295
IMG_2298
IMG_2300
IMG_2302
IMG_2303
IMG_2305
IMG_2306
01/30 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc